logo
logo bip
Nazwa, dane teleadresowe
 
Mosina, dnia  23 kwietnia 2012 r.
 
PP.6733.38.2012.MB
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a., (Dz. U. z 2000r.  Nr 98, poz.1071 - j.t. z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), iż zostało wszczęte na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Września, ul. Witkowska 5, 62-300 Września, postępowanie w  sprawie wydania  decyzji  ustalającej  lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV, wraz ze złączami kablowymi przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 496//7, 496/9, 496/11, 496/12, 496/14, 496/16, 496/18, 496/19, 496/28, 496/29, 496/32, 496/33, 496/20, 496/21, 496/22, 496/23, 496/24, 496/25, 496/26, 496/30, 680, 681/1, obręb Daszewice.
Jednocześnie informujemy, że w tut. Urzędzie, w pokoju nr 120, znajduje się do wglądu dokumentacja dotycząca powyższej sprawy.
 
 
Burmistrz Gminy Mosina
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (24/04/2012 09:32:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: (01/01/1970 01:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (24/04/2012 09:32:28)