logo
logo bip
Nazwa, dane teleadresowe
  Mosina, dnia 23 maja 2012r.
PP.6733.23.2012.AK
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), że decyzją z dnia 21 maja 2012r. Nr PP.6733.23.2012.AK, ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 58/1, 69/6, 59/12, 60, 61, 55, 64, 51, 66 w Rogalinie. Inwestycja ma na celu zapewnienie dostaw gazu dla budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Nowej w Rogalinie. Decyzja została wydana na wniosek Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z  o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań. Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju nr 120 znajduje się dokumentacja dotycząca powyższej sprawy, z którą można się zaznajamiać w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Burmistrz Gminy Mosina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Buśka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (23/05/2012 14:37:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: (01/01/1970 01:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (23/05/2012 14:37:55)